Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Amusica (Samusement) vzw

1 | Deze voorwaarden gelden voor alle producten en diensten van Amusica (Samusement) vzw en voor alle klanten, leveranciers en derden die, al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met Amusica (Samusement) vzw. Enkel bij uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen de partijen wordt van deze voorwaarden afgeweken, ook wanneer Amusica (Samusement) vzw gebeurlijk aanwezige inkoop-, aankoop- of andere voorwaarden van de klant niet expliciet heeft afgewezen.

2 | De meest recente versie van deze voorwaarden is te vinden op http://www.amusica.be/algemenevoorwaarden of per e-mail te verkrijgen op verzoek.  De klant erkent kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ermee in te stemmen door het ondertekenen van de offerte, de bestelopdracht of de overeenkomst of de betaling van de factuur.

3 | Wijzigingen door Amusica (Samusement) vzw aan deze voorwaarden worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De klant kan de overeenkomst beëindigen wanneer een wijziging redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, als hij binnen de 30 dagen na de bekendmaking van de wijzigingen de wens tot beëindiging aan Amusica (Samusement)  vzw te kennen geeft.  De overeenkomst neemt dan een einde op de eerste dag van de volgende maand na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging van de overeenkomst door de klant.

Intellectuele eigendommen

4 | De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Wij zijn de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Offertes en overeenkomsten

5 | De offertes, opgesteld door Amusica (Samusement)  vzw, zijn steeds vrijblijvend en niet bindend en gelden voor een periode van dertig dagen, behalve wanneer daar uitdrukkelijk een andere termijn in vermeld wordt.  Daarna hebben zij enkel een informatieve waarde.

6 | Amusica (Samusement) vzw is niet gebonden aan het aanbod in de offerte wanneer een door de klant aanvaarde opdracht op één of meerdere punten daarvan afwijkt.  Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en de prijzen uit samengestelde prijsopgaven gelden niet automatisch voor het verrichten van slechts een deel van de oorspronkelijke opdracht.

7 | Amusica (Samusement) vzw is een erkende socio culturele organisatie en geniet vrijstelling van BTW wegens artikels 44, §2 ,2° en 12° van de BTW-wetgeving.  Prijzen bevatten dus steeds 0% BTW. 

8 | Opdrachten verbinden Amusica (Samusement) vzw slechts wanneer deze door laatstgenoemde schriftelijk, door middel van een orderbevestiging of overeenkomst, worden aanvaard.

9 | a Een overeenkomst bestaat uit een schriftelijk document waaruit het akkoord blijkt van Amusica (Samusement) vzw en de klant en waarin het project omschreven staat, samen met een prijsopgave en specifieke uitvoeringsmodaliteiten. De overeenkomst primeert op de offerte, tenzij in de overeenkomst expliciet naar de offerte wordt verwezen.

9 | b Een overeenkomst kan ook bestaan uit een mondelinge overeenkomst. Volgens het Wetboek wordt gesteld dat elke overeenkomst partijen tot wet strekt. Ook mondelinge overeenkomsten vallen onder deze bepaling. Dus het uitgangspunt is dat mondelinge afspraken net zo rechtsgeldig zijn als schriftelijke overeenkomsten. En daar komt dus geen handtekening aan te pas. Voor de totstandkoming van een rechtsgeldige overeenkomst is een aanbod van van Amusica (Samusement) vzw en de aanvaarding daarvan door de andere partij voldoende. De wijze waarop aanbod en aanvaarding plaatsvindt is in principe vormvrij, tenzij de wet anders bepaalt.

10 | Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van van Amusica (Samusement) vzw.  Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door Amusica (Samusement) vzw te worden aanvaard.

11 | Opdrachten kunnen slechts worden herroepen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Amusica (Samusement) vzw, dat zich de mogelijkheid voorbehoudt de toestemming hiertoe te weigeren.

12 | Amusica (Samusement) vzw behoudt het recht de geleverde diensten of producten te gebruiken ter presentatie van haar creaties voor promotiedoeleinden en als referentie met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald in de overeenkomst.

Activiteiten

13 |. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich inschrijft voor een opleiding, workshop, seminarie, stage, evenement of enige andere activiteit die door Amusica (Samusement) wordt georganiseerd (hierna: “opleiding(en) of andere activiteit(en)”), wordt in deze algemene voorwaarden een “Cursist” genoemd.

14 | De Cursist verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving. Minderjarigen kunnen enkel worden ingeschreven als Cursist mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd.

15 | De Cursist dient de algemene voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden bij de inschrijving. Zonder aanvaarding, kan geen inschrijving plaatsvinden.

16 | Het moment van de inschrijving betreft het tijdstip van de aanvang van de overeenkomst. Evenwel de volgorde van betaling (integrale betaling van het inschrijvingsgeld, dan wel van het vastgelegde voorschot) bepaalt wie recht heeft op de eerstvolgende plaats en niet de volgorde van het opsturen van de inschrijvingsdocumenten. De Cursist ontvangt een bevestiging na ontvangst van de betaling.

17 | Bij laattijdige of niet-betaling is na voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per begonnen maand berekend op het openstaande bedrag, meer een schadevergoeding verschuldigd van 10% berekend op het openstaande bedrag met een minimum van 50 euro.

18 | Kortingen vermeld in nieuwsbrieven zijn enkel geldig voor nieuwe inschrijvingen die gebeuren na ontvangst van de nieuwsbrief. De kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen en worden automatisch verrekend op het moment van inschrijving.

19 | Amusica (Samusement) behoudt zich het recht voor een opleiding of andere activiteit te annuleren of uit te stellen indien het minimum aantal Cursisten niet is bereikt. Amusica (Samusement) behoudt zich eveneens het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering. In geval van annulering door Amusica (Samusement) wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld binnen een termijn van 30 werkdagen teruggestort. Amusica (Samusement) is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstel of andere wijzigingen van een opleiding of andere activiteit.

20 | De overeenkomst die ingevolge de inschrijving wordt gesloten tussen de Cursist en Amusica (Samusement), is een overeenkomst van bepaalde duur, zijnde de duurtijd van de opleiding of andere activiteit(en). De duurtijd per opleiding of andere activiteit(en) kan teruggevonden worden op de Website. Na verloop van de duurtijd neemt de overeenkomst automatisch een einde.

21 | Alle cursussen en didactische materialen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amusica (Samusement) of de auteurs. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is evenmin toegestaan. Ondanks al de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de auteur, noch de uitgever of Amusica (Samusement) aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in de cursus zou voorkomen. Alle informatie in de cursus is louter informatief.

22 | Het zonder toestemming via geluids- en/of beeldopnames opnemen van de lessen is niet toegelaten. Een zonder toestemming gemaakte opname dient op eerste verzoek te worden vernietigd.

23 | Van de Cursisten en lesgevers wordt verwacht dat zij wederzijds respect aan de dag leggen. Dat houdt onder meer in dat de Cursist de opleiding of andere activiteiten niet mag verstoren. Onder verstoren wordt, bij wijze van niet-limitatieve opsomming, verstaan: het niet volgen van de richtlijnen gegeven door de lesgever, het laattijdig toekomen in de lessen, het op eender welke wijze ondermijnen van het goede verloop van de lessen, het publiekelijk uiten van kritiek zonder voorafgaande contactopname met Amusica (Samusement), het doen van negatieve uitlatingen zonder voorafgaande contactopname met Amusica (Samusement), het aanzetten tot racisme, discriminatie, e.d.m. op sociale media, het moedwillig schaden van de goede naam van Amusica (Samusement), …

24 | Tijdens de opleidingen en andere activiteiten georganiseerd door Amusica (Samusement), zowel direct als indirect, is de Cursist zelf en als enige aansprakelijk voor de door hem of haar, opzettelijk dan wel onopzettelijk, toegebrachte schade aan goederen, eigendommen, instrumenten, leslokalen, gebouwen, e.d.m. alsook aan personen. Amusica (Samusement) kan voor deze schade niet worden aangesproken, minstens zal de Cursist Amusica (Samusement) vrijwaren en vergoeden voor de aan haar veroorzaakte rechtstreekse en onrechtstreekse schade.

25 | Amusica (Samusement) is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande opleidingen en andere activiteiten. Amusica (Samusement) kan evenmin worden aangesproken voor schade veroorzaakt door een Cursist aan één of meerdere andere Cursisten. De schadelijdende Cursist dient zich rechtstreeks tot de schadeveroorzakende Cursist te wenden.

26 | De uitschrijving of stopzetting, om welke reden dan ook, door de Cursist van een opleiding of andere activiteit voor of tijdens de aanvang ervan, ontslaat de Cursist niet van zijn of haar verplichting tot het betalen van het volledige inschrijvingsgeld. De inschrijving is persoonlijk en dus niet overdraagbaar aan derden.

27 | De overeenkomst kan door MusiCasa steeds eenzijdig en met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk worden ontbonden in geval van een ernstige tekortkoming, zware fout of bedrog in hoofde van de Cursist.

Als ernstige tekortkoming of zware fout in hoofde van de Cursist wordt, niet-limitatief, aanzien: diefstal, het niet respecteren van het aanwezige materiaal op de leslocatie, het niet naleven van de huisregels van de leslocatie, … . In geval van eenzijdige beëindiging ingevolge een ernstige tekortkoming of zware fout in hoofde van de Cursist is en blijft de betaling van het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Tevens is een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd, waarbij het recht wordt behouden de reële schade te bewijzen.

Verantwoordelijkheden van de klant

28 | De klant duidt één vaste aanspreekpersoon aan die de vragen, beslissingen en opdrachten aan Amusica (Samusement) vzw communiceert.

29 | De klant is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig informeren van Amusica (Samusement) vzw, zowel bij het vaststellen van de opdracht, als tijdens de uitvoering daarvan. Amusica (Samusement) vzw kan bij niet tijdige of onvolledige informatie de uitvoeringstermijn verlengen en, desgevallend, de kostprijs evenredig verhogen.

30 | De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de door Amusica (Samusement) vzw geleverde diensten of producten, zoals de vertrouwelijkheid, het auteursrecht, het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen, enz.

31 | De klant zal de producten en diensten geleverd door Amusica (Samusement) vzw niet gebruiken of laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of illegale activiteiten of handelingen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Amusica (Samusement) vzw of klanten daarvan hindert of benadeelt of die in strijd zijn met deze voorwaarden.  Klachten van derden hierover kunnen gemeld worden via info@amusica.be.  Amusica (Samusement) vzw zal bij een vaststelling van een overtreding hierop de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, één of meerdere van de volgende acties ondernemen:

    de dienstverlening naar de betrokken klant voor bepaalde tijd, onbepaalde tijd of definitief stopzetten;

    additionele kosten en boetes aanrekenen;

    de betreffende inhoud verwijderen;

    alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik;

    de bevoegde instanties op de hoogte brengen.

32 | De klant vrijwaart Amusica (Samusement) vzw voor elke vordering van derden, ook na beëindiging van de overeenkomst.

33 | De klant kan de rechten en plichten die voortvloeien uit een overeenkomst met Amusica (Samusement) vzw niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amusica (Samusement) vzw.

Verantwoordelijkheden van Amusica (Samusement) vzw

34 | Amusica (Samusement) vzw besteedt steeds de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten.  Zij is enkel belast met een inspanningsverbintenis.

35 | Amusica (Samusement) vzw is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden niet expliciet haar verantwoordelijkheid heeft bepaald.

36 | Amusica (Samusement) vzw draagt de grootste zorg bij het verlenen van adviezen over een brede waaier van onderwerpen.  Dit kan onder de vorm van een e-mail, een mondeling advies, een schriftelijk document of rapport.  Amusica (Samusement) vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het enige schade die zou voortvloeien uit het al of niet correct, geheel of gedeeltelijk gebruiken van de door Amusica (Samusement) vzw verschafte adviezen.

37 | Amusica (Samusement) vzw aanvaardt voor producten of diensten van derde leveranciers geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

38 | Amusica (Samusement) vzw is niet verantwoordelijk t.a.v.  gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

39 | De door Amusica (Samusement) vzw opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief.  Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  Wanneer Amusica (Samusement) vzw, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Amusica (Samusement) vzw het recht om de overeenkomst te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert.  Onder overmacht wordt verstaan: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, algemene schaarste van goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen en elke onvoorziene omstandigheid die het contractueel evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij Amusica (Samusement) vzw, bij één van de leveranciers of één van de medewerkers.  De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

40 | De aansprakelijkheid van Amusica (Samusement) vzw is in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van de overeenkomst.  Amusica (Samusement) vzw heeft altijd de keuze het werk te herdoen, dan wel de opdrachtgever overeenkomstig dit artikel schadeloos te stellen.

41 | Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse  of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

De website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op  welke manier dan ook.

Betalingen

42 | De facturen van Amusica (Samusement) vzw zijn binnen een periode van 1 maand vanaf de factuurdatum betaalbaar op de maatschappelijke zetel in België, te Speelstraat 19, 3945 Ham.  In geval van vertraging zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd zijn ten belope van 12% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum.  Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro.

Betwistingen

43 | Amusica (Samusement) vzw en de klant aanvaarden elektronische communicatie zoals e-mail als bewijsmiddel.

44 | Klachten van de klant over de geleverde diensten en producten door Amusica (Samusement) vzw moeten binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt worden aan Amusica (Samusement) vzw.  Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking.  Een klacht leidt in geen geval tot een uitstel of schorsing van betaling.

45 | Wanneer één van de clausules van deze voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

46 | Bij betwisting omtrent dit contract wordt geprobeerd een minnelijke schikking te treffen.  Dit geldt voor alle zaken die expliciet en niet expliciet geregeld zijn in dit contract.  Als er geen minnelijke schikking getroffen wordt binnen de dertig dagen, zijn de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd en is het Belgische recht van toepassing.

Privacy en vertrouwelijkheid

47 | Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 en conform de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016) kunnen de organisaties of medewerkers ten allen tijde hun gegevens inkijken en eventueel wijzigen.

48 | Amusica (Samusement) vzw zal de adresgegevens niet doorgeven aan andere organisaties/bedrijven, maar enkel gebruiken voor eigen communicatie.