Cookie Policy

Privacy Policy

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens is voor vzw Amusica van zeer groot belang. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van jouw persoonlijke gegevens te garanderen en dit conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we je duidelijk te informeren over hoe we binnen onze organisatie zorg dragen voor je gegevens.
Lees de Privacyverklaring aandachtig door, want deze bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op onze website. en door het op deze website verschaffen van persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking

van de gegevens zelf.

 1. Welke gegevens worden verwerkt?

Amusica vzw verzamelt en bewaart persoonsgegevens van iedereen die gebruik maakt van onze diensten.De betreffende personen verstrekten zelf deze gegevens in de wetenschap dat ze worden vastgelegd.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij bewaren verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoon/gsm-nummer
 • E-mailadres

Van de medewerkers en vrijwilligers bewaren we bijkomend de volgende gegevens:

 • Rijksregisternummer
 • Burgerlijke stand
 • Aantal kinderen ten laste
 • Beroep, diploma
 • indien nodig het bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben

van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze info@amusica.be, dan verwijderen

wij deze informatie.

 1. Waar krijgt of verzamelt Amusica vzw de gegevens?

De noodzakelijke invulformulieren (online of op papier) die Amusica vzw gebruikt om haar activiteiten optimaal te kunnen organiseren,De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om deel te kunnen nemen aan activiteiten van onze organisatie.

Enkel jongeren die 16+ zijn of een ouder/voogd van een jongere -16 jaar of de verantwoordelijke van een van de deelnemende groepen mogen

deze gegevens invullen.

Het verstrekken van persoongegevens door ons aan gegevensverwerkers

Gegevens die je ons geeft, kunnen wij aan derde partijen (gegevensverwerkers) verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven

beschreven doelen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Hosten van onze websites (via een externe hostingprovider)
 • Verzekering van onze deelnemers en vrijwilligers
 •  Verspreiding van onze nieuwsbrieven
 •  Communicatie via social media

We geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, of waarbij geen duidelijke

bepalingen rond de verwerking van gegevens zijn opgenomen in de contractvoorwaarden. Met externe dienstverleners maken we de nodige afspraken om de

beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Portretrecht : Tijdens alle Amusica activiteiten kunnen foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop de voilwassen deelnemers, deelnemende jongeren,

en/of kinderen en/of toeschouwers en/of begeleiders te zien zullen zijn. Deze beelden kunnen gebruikt worden in de eigen media van Amusica vzw. Zij zullen

nooit aan derden worden vrijgegeven. Wie hiermee niet akkoord gaat, moet hiervan de organisatie op de hoogte stellen, voor aanvang van de eerste activiteit.

Het verstrekken van persoonsgegevens door ons aan ontvangers

In een aantal gevallen geven we je persoonsgegevens door aan derden, zonder dat zij die gegevens verder verwerken. Dit gebeurt om volgende redenen:

Vormingsmedewerkers, begeleiders en deelnemers kunnen een deelnemerslijst krijgen voor activiteiten die ze zelf bijwoonden.

In het kader van de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit onze subsidieovereenkomst met de Vlaamse Overheid, maakt Mediaraven elk jaar een

overzicht op van deelnames aan de verschillende activiteiten. Dit overzicht wordt aan de Vlaamse Overheid bezorgd.

Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je gegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens

niet aan derden doorgeven, tenzij die wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld omwille van een gerechtelijk bevel of in het kader van een gerechtelijk

onderzoek).

Wij verkopen of verhuren je persoongegevens nooit en geven ze ook nooit door aan derden voor commerciële doelen. We kunnen je persoonsgegevens

wel doorgeven aan derden als je ons hier expliciete toestemming voor geeft. Je hebt altijd het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet

aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Je gegevens kunnen doorgegeven worden aan partijen die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden je gegevens

beschermd door specifieke contractuele verplichtingen, overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

 1. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Amusica vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

 • Het kunnen communiceren van startdata, modaliteiten andere afspraken met de deelnemers.
 • Om een inschrijving te kunnen bevestigen.
 • De betalingen te kunnen afhandelen.
 • Om betrokken personen te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om bij ziekte of afwezigheid de betrokken personen te kunnen verwittigen.
 • Om Diensten en goederen bij je af te leveren.
 1. Wie verzamelt, wie verwerkt de gegevens ?
 1. A) wie verzamelt ?
 • Alle leden van de Raad van Bestuur, leden van de Algemene vergadering van Amusica
 • Opdrachtgevers van Amusica ( verenigingen, cultuurdiensten, jeudgddiensten scholen …)
 • Begeleiders van Amusica
 • Vrijwilligers van Amusica
 1. B) Wie verwerkt ?

Enkel leden van de Raad van Bestuur en vrijwilligers die hiervoor schriftelijk de toestemming voor bekomen hebben en hier steeds een bewijsstuk van kunnen voorleggen van Amusica vzw mogen gegevens verwerken.

 1. Wie krijgt de gegevens?

Intentieverklaring : delen van persoonsgegevens met derden

Amusica vzw garandeert de bekomen gegevens enkel en alleen te gebruiken voor het doel of de activiteit waarvoor ze verzameld werden en garandeert tevens de data te beschermen tegen inbraak of hacking. Zelf zal Villa Basta vzw, noch één van haar vaste of vrijwillige medewerkers (ook leden van de Raad van Bestuur en/of de algemene vergadering) de verzamelde gegevens nooit doorgeven of doorverkopen aan gelijk welke externe

organisatie of individu.

 1. Bewaring en beveiliging van de gegevens

De gegevens kunnen gedurende korte tijd in databases op het internet staan (bijvoorbeeld bij het invullen van een online formulier). Bewaring zal altijd gebeuren

op externe gegevensbewaarders die offline zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Amusica vzw bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de data worden verzameld. De gegevens

worden bewaard volgens de wettelijk bepaalde termijnen. Deze bewaartermijn is bepaald door Artikel 68. van het Rekendecreet, zeggende: “De bepalingen

van de artikelen 15 en 16 van de Algemene bepalingenwet zijn ook van toepassing op de Vlaamse rechtspersonen.”

7.Jouw rechten omtrent je persoonsgegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt het recht om die gegevens te verbeteren of aan te vullen

wanneer ze onjuist of onvolledig zijn. En je hebt het recht om gegevens te laten wissen of verwijderen, indien ze niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de

doelen waarvoor ze verwerkt werden. Amusica vzw behoudt zich het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: mocht je bezwaar hebben tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je ons vragen om die

verwerking te stoppen. Je kan ook bezwaar maken tegen de manier waarop wij gegevens verzetten (bijvoorbeeld bij marketingdoeleinden, waarbij je je kan

uitschrijven op mails). Daarnaast heb je het recht om door jou verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of – in opdracht van jou – aan

een andere partij.

Via het adres onderaan in de privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen. Om misbruik te voorkomen zullen we je daarbij vragen

je duidelijk te identificeren en je vraag steeds goed te motiveren.

Geen enkele categorie van personen wordt door Amusica vzw of door externen (in opdracht van Mediaraven) onderworpen aan eender welke vorm van

geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@amusica.be .

 1. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

commission@privacycommission.be

 1. Cookies

Amusica vzw maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die, tijdens je bezoek aan een website, worden

opgeslagen op je computer. Deze informatie is nodig voor een juiste werking van de website. everlearn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt

om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties

kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het

plaatsen ervan.

Verder maakt . Amusica vzw  gebruik van cookies om:

Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites te verbeteren;

Te analyseren hoe gebruikers van onze websites gebruik maken en om statistieken op te stellen.

De gebruikers van onze websites gepersonaliseerde informatie te tonen.

Zo blijft de inhoud van je winkelmandje bijvoorbeeld gedurende een bepaalde tijd bewaard.

9.1. Welke soorten cookies gebruiken we?
Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken.

Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden, met name Google Analytics: zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op:https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.

9.2. Toestemming en beheer van cookies

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met het gebruik van de cookies op onze website(s). Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder “Help” of “Internetopties”) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .

Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de website van Amusica niet goed meer functioneert

Wijzigingen aan deze verklaring

Amusica vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijzigingen doen we een aankondiging op onze site. De laatste wijziging dateert

van 04 september 2020.

Amusica vzw

Verantwoordelijke:Angela Noels

Speelstraat 19

3945 Ham

angela@amusica.be

info@amusica.be

0478/767181